КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА

Электронная библиотека медицинского колледжа

Показано 1..16 из 168

Все книги на казахском языке

  АвторыВ. Г. Кукес
  Год издания2020
  Оқулықты басып шығару клиникалық фармакология саласындағы ғылымның соңғы жетістіктерін, жаңа мемлекеттік білім беру стандарттарын ескере
  Загружено 2020-07-24 03:38:39
  АвторыАрхангельский В.И.
  Год издания2020
  Оқулықта ғылымныћ қазіргі заманғы жағдайына сипаттама берілген, ђртњрлі тарихи сатыларда гигиенаныћ даму барысы кљрсетілген,
  Загружено 2020-02-18 03:15:09
  АвторыСаякова Г.М., Датхаев У.М., Кисличенко В.С.
  Год издания2019
  Учебник содержит краткое изложение классической фармакогнозии. В общей части даны определение и задачи фармакогнозии как науки, основные термины, рассмотрены основы процесса заготовки растительного сырья, цель и методы товароведческого
  Загружено 2020-03-04 03:35:03
  АвторыЮ.М. Максимовский, А.В. Митронин
  Год издания2018
  Оку кұралының терапиялык стоматология бөлімінде тістің катты тіндерінің, ұлпаның және периодонттың ауруларына катысты заманауи
  Загружено 2018-08-04 02:56:15
  АвторыА.Ф. Черноусов
  Год издания2018
  Оқулық курсты өтуге негіз болып табылатын 18 тараудан тұрады. Барлық теориялық материалдар қабылдау мен түсінуді жеңілдету үшін иллю
  Загружено 2017-11-11 03:01:44
  АвторыЮ.Я. Харитонов
  Год издания2018
  Окулык Мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес әзірленген. Кітапта аналитикалык химияның жалпы теориялык негіздері және сапалык талдау сипатталған. Онда
  Загружено 2017-11-09 02:07:11
  АвторыВ.А. Епифанов, А.В. Епифанов
  Год издания2018
  Окулык үшінші ұрпактың федералдык мемлекеттік стандартына сәйкес казіргі заманғы физиология, биохимия, динамикалык анатомия және реабилитациялык шаралар техноло-гиясы
  Загружено 2017-11-09 02:06:54
  АвторыДж. Г. Солвей
  Год издания2018
  В популярном учебном пособии представлена информация по широкому кругу вопросов современной биохимии. Все процессы проиллюстрированы наглядными рисунками и схемами, которые значительно облегчают понимание и запоминание непростого
  Загружено 2017-11-09 02:06:40
  АвторыМ.И. Давыдов, Ш.Х. Ганцев
  Год издания2018
  Окулыкты Ресей Федерациясының жетекші ЖОО-ның мұғалімдері - белгілі ғалым-онкологтар медицина ғылымы мен тәжірибесінің заманауи
  Загружено 2017-11-09 02:04:09
  АвторыЛ.З. Тель, Е.Д. Дәле
  Год издания2018
  Адам денсаулығы деген не, ол неге тәуелді және адам өз денсаулығын сақтау үшін не істей алады - осының барлығы кітапта толық жазылған. Әр
  Загружено 2017-09-29 10:48:25
  АвторыА.А. Аканов
  Год издания2017
  Учебник подготовлен ведущим профессорско-преподавательским составом Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова в соответствии с утвержденными Министерством здравоохранения и социального развития Республики
  Загружено 2017-11-09 02:07:14
  АвторыА.А. Кишкун
  Год издания2017
  Оқу құралында науқасты тексеру үшін қажет лабораториялық тестілерді орын-дауды ұйымдастырудың негізгі бағыттары берілген.
  Загружено 2017-11-09 02:07:08
  АвторыИ.И. Козлова, И.Н. Волков, А.Г. Мустафин
  Год издания2017
  Окулыкта тіршілік күрылымынын әртүрлі деңгейлеріңцегі тіршіліктің негізгі қасиеттері казіргі заманауи
  Загружено 2017-11-09 02:06:56
  АвторыА.А. Шортанбаев
  Год издания2017
  Оқулықта туа біткен және адаптивті иммунитеттін негізгі компонент-тері мен қызметтері, олардын белсену жолдары мен өзара қатынасы жө-нінде жана,
  Загружено 2017-11-09 02:06:05
  АвторыЕ.В. Колпаков, В.А. Люсов, Н.А. Волов, А.В. Тарасов
  Год издания2017
  Бұл атласта жүрек электрофизиологиясының кыскаша тарихы сипатталған кіріспе бөлім; аритмия кезіндегі жүректің ЭКГ мен ЭГ мысалдары мен
  Загружено 2017-11-09 02:05:59
  АвторыН.В. Смольянникова, Е.Ф. Фалина, В.А. Сагун
  Год издания2017
  Окулык калыпты анатомия және калыпты физиологияның казіргі заманғы және кыскаша теориялык негіздері баяндалған жиырма бір оку модулінен тұрады. Дидактикальгк материал
  Загружено 2017-11-09 02:05:50